ยินดีต้อนรับ ตรวจสอบสถานะการใช้งาน  
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน        ** ใช้เลขบัตรประชาชนเท่านั้นในการตรวจสอบ