- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
Login เพื่อเข้าสู่ระบบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
Username:
Password:
 

 
Login เพื่อเข้าสู่ระบบมอบหมายงาน (สำหรับผู้บริหาร)
Username:
Password:
 
*คำแนะนำ Username และ Password ใช้ข้อมูลเดียวกับระบบ iPassport
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th