- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

 
สรุปรายงานประจำเดือน มีนาคม ปี 2557 จำนวน 14 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
1687
การ Login เข้า iPASSPORT งานธุรการ สอบถามว่า หากมีความประสงค์จะทำการ Login เข้า iPASSPORT ในมือถือและโน๊ตบุ๊คที่บ้านพัก พร้อมๆกันสามารถจะทำได้หรือไม่แล้วหากประสงค์จะทำการ Logout เพื่อออกจากระบบจะต้องไปทำตรงไหนครับ มหาวทิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนสนามบิน)
29/03/2557
ดำเนินการแล้ว
08/04/2557 11:12:29
1686
ระบบการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นไม่ออก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเอกสารไม่ออก เนื่องจากระบบในคอมพิวเตอร์ขึ้นสถานะ หยุดชั่วขณะ กองบริหารงานบุคคล
27/03/2557
ดำเนินการแล้ว
28/03/2557 11:06:30
1685
บ้้้้้้านพักบุคลากรข้าง ร.ร.สาธิตฯ อินเตอรเน็ตใชงานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใ้ช้งานอินเตอร์เน็ตได้. หน้าจอเวปแจ้งว่า"ขออภัย Node นี้ Section เต็มแล้ว" รบกวนตรวจสอบและแก้ไขให้หน่อยนะครับ บ้านพักข้าง ร.ร. สาธิตฯ
26/03/2557
ดำเนินการแล้ว
08/04/2557 11:10:29
1684
โทรศัพท์ภายใน งานธุรการ โทรศัพท์ ภายใน คณะฯ ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก เบอร์โทรที่ตั้งไว้แต่ละห้อง เปลี่ยนหมายเลยไปจากเดิมที่ตั้งไว้ และไม่สามรถรู้ว่าเป็นเบอร์อะไร เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
26/03/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 08:46:56
1683
เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาค่ะ งานธุรการ ช่าง เครื่องถ่ายเอกสารริโก้ บอกว่า เครื่องถ่ายเอกสารไม่ยอมถ่ายเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาค่ะ ต้องลงวินโดวใหม่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
26/03/2557
ดำเนินการแล้ว
28/03/2557 16:32:04
1682
ข้อมูลหาย งานธุรการ ข้อมูลหน้าจอหาย งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
21/03/2557
ดำเนินการแล้ว
21/03/2557 14:21:08
1681
เสียงจากหูฟังไม่ได้ยิน เครื่องคอมพิวเตอร์ เสียงจากหูฟังไม่ได้ยิน และการอัดเสียงไม่ได้ เป็นจำนวน 2 เครื่อง กองบริหารงานบุคคล
19/03/2557
ดำเนินการแล้ว
21/03/2557 14:20:38
1680
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ หน้าจอดับๆ ติดๆ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
14/03/2557
ดำเนินการแล้ว
21/03/2557 13:54:00
1679
การบันทึกเสียง งานธุรการ เข้าเรียนภาษาอังกฤษแล้วบึกทึกเสียงไม่ได้ กบค
13/03/2557
ดำเนินการแล้ว
14/03/2557 08:57:16
1678
ข้อมูลกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโทของการประเมินการสอนออนไลน์ ไม่ถูกต้อง งานบริการ ข้อมูลกลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาโทของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่เข้าศึกษา 2555 ในระบบการประเมินการสอนออนไลน์ ไม่ถูกต้อง คือนายลูกขวัญ อินทร์คล้าย รหัสประจำตัว 559405037 โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) คณะครุศาสตร์ ซึ่งที่ถูกต้องคือ "นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย รหัสประจำตัว 559405037 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์" กองบริการการศึกษา
12/03/2557
ดำเนินการแล้ว
19/03/2557 17:18:45
1677
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ - ไม่เห็น WIFI ในสถาบันวิจัยฯ - คอมพิวเตอร์บางเครื่องเชื่อมต่อได้ บางเครื่องเชื่อมต่อไม่ได้ เครื่องที่เชื่อมต่อไม่ได้ ไม่ได้ IP สถาบันวิจัยและพัฒนา
11/03/2557
ดำเนินการแล้ว
19/03/2557 14:16:00
1676
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ งานธุรการ คอมพิวเตอร์ของผอ.กบค.ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ กองบริหารงานบุคคล
06/03/2557
ดำเนินการแล้ว
19/03/2557 14:17:10
1675
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส งานตรวจสอบภายใน ชั้น2 อาคารทีปวิชญ์
05/03/2557
ดำเนินการแล้ว
17/03/2557 10:48:39
1674
โทรศัพท์ ใช้ไม่ได้คะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์หน้าลิฟท์ ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ใช้ไม่ได้คะ ช่วยแก้ไขด้วยคะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
03/03/2557
ดำเนินการแล้ว
15/05/2557 08:47:57
หน้าที่  
หน้า 1/1
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th