- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

   
สรุปรายงานประจำปี 2556
 
ประจำเดือน
รอดำเนินการ
กำลังดำเนินการ
ดำเนินการแล้ว
ทั้งหมด
มกราคม
0
0
22
22
กุมภาพันธ์
0
0
14
14
มีนาคม
0
0
25
25
เมษายน
0
0
29
29
พฤษภาคม
0
0
16
16
มิถุนายน
0
0
24
24
กรกฎาคม
0
0
15
15
สิงหาคม
0
0
18
18
กันยายน
0
0
16
16
ตุลาคม
0
0
19
19
พฤศจิกายน
0
0
16
16
ธันวาคม
0
0
11
11
รวม
0
0
225
225
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th