- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

   
สรุปรายงานประจำปี 2555
 
ประจำเดือน
รอดำเนินการ
กำลังดำเนินการ
ดำเนินการแล้ว
ทั้งหมด
มกราคม
0
0
27
27
กุมภาพันธ์
0
0
15
15
มีนาคม
0
0
30
30
เมษายน
0
0
11
11
พฤษภาคม
0
0
15
15
มิถุนายน
0
0
41
41
กรกฎาคม
0
0
29
29
สิงหาคม
0
0
30
30
กันยายน
0
0
28
28
ตุลาคม
0
0
16
16
พฤศจิกายน
0
0
31
31
ธันวาคม
0
0
15
15
รวม
0
0
288
288
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th