- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

   
สรุปรายงานประจำปี 2553
 
ประจำเดือน
รอดำเนินการ
กำลังดำเนินการ
ดำเนินการแล้ว
ทั้งหมด
มกราคม
0
0
23
23
กุมภาพันธ์
0
0
26
26
มีนาคม
0
0
24
24
เมษายน
0
0
14
14
พฤษภาคม
0
0
17
17
มิถุนายน
0
0
24
24
กรกฎาคม
0
0
23
23
สิงหาคม
0
0
49
49
กันยายน
0
0
26
26
ตุลาคม
0
0
27
27
พฤศจิกายน
0
0
38
38
ธันวาคม
0
0
19
19
รวม
0
0
310
310
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th