- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

   
สรุปรายงานประจำปี 2552
 
ประจำเดือน
รอดำเนินการ
กำลังดำเนินการ
ดำเนินการแล้ว
ทั้งหมด
มกราคม
0
0
27
27
กุมภาพันธ์
0
0
30
30
มีนาคม
0
0
31
31
เมษายน
0
0
21
21
พฤษภาคม
0
0
17
17
มิถุนายน
0
0
38
38
กรกฎาคม
0
0
20
20
สิงหาคม
0
0
26
26
กันยายน
0
0
36
36
ตุลาคม
0
0
35
35
พฤศจิกายน
0
0
34
34
ธันวาคม
0
0
19
19
รวม
0
0
334
334
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th