- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

   
สรุปรายงานประจำปี 2551
 
ประจำเดือน
รอดำเนินการ
กำลังดำเนินการ
ดำเนินการแล้ว
ทั้งหมด
มกราคม
0
0
0
0
กุมภาพันธ์
0
0
0
0
มีนาคม
0
0
0
0
เมษายน
0
0
0
0
พฤษภาคม
0
0
0
0
มิถุนายน
0
0
0
0
กรกฎาคม
0
0
2
2
สิงหาคม
0
0
32
32
กันยายน
0
0
33
33
ตุลาคม
0
0
37
37
พฤศจิกายน
0
0
25
25
ธันวาคม
0
0
16
16
รวม
0
0
145
145
 
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th