- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและ เข้า Ipassport ไม่ได้
สถานที่:
งานพัสดุ กองกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267109
ผู้แจ้ง:
นางสาวกฤษณา บุญมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
18/08/2554 14:17:05
บันทึกการดำเนินการ:
computer ไม่ Requid ip
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/08/2554 09:14:56
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th