- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มีสัญญาน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ภายใน เบอร์ 1302 ห้อสมุดคณะครุศาสตร์ใช้งานไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาน
สถานที่:
ห้องสมุด คณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0864495019
ผู้แจ้ง:
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
16/08/2554 13:33:58
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/08/2554 09:34:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th