- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบสายแลน
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบสายแลนเชื่อมกับเครื่องถ่ายเอกสารไม่ทำงาน
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9220
ผู้แจ้ง:
นางอังคณา พิมพอน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วันที่:
03/08/2554 09:16:14
บันทึกการดำเนินการ:
สายแลนหลุด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/08/2554 11:00:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th