- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 7200 มีคลื่นรบกวน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เบอร์ภาย7200 มีปัญหาคลื่นเทรก
สถานที่:
สถาบันวิจัย
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267-038
ผู้แจ้ง:
นางสาวมาลัย ใจงาม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
02/08/2554 10:41:09
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาเกิดจากสายภายในอยู่ในสภาพที่เก่าและชำรุดจึงเกิดปัญหาบ่อยครั้ง การแก้ไข ขอทางสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหนังสือถึงสำนักงานอธิการบดีขอดำเนินการเปลี่ยนคู่สายโทรศัพท์ที่ชำรุดใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/08/2554 09:37:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th