- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ 7200 7210 7211 ไม่มีสัญญาน
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ สายในหมายเลย 7200 7210 7211 ไม่มีสัญญาน
สถานที่:
สำนักงานเลขา สถาบันวิจัยและพัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267038
ผู้แจ้ง:
นางญาดา ทองโพธิ์เล็น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
29/07/2554 10:23:26
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาเกิดจากสายภายในอยู่ในสภาพที่เก่าและชำรุดจึงเกิดปัญหาบ่อยครั้ง การแก้ไข ขอทางสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหนังสือถึงสำนักงานอธิการบดีขอดำเนินการเปลี่ยนคู่สายโทรศัพท์ที่ชำรุดใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/08/2554 09:32:49
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th