- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปรินซ์งานไปเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
1. ปรินซ์งานไปเครื่องถ่ายเอกสารไม่ได้ 2. สั่งปรินซ์แล้วไม่แสดงข้อมูลในระบบของกรมบัญชีกลาง
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9217
ผู้แจ้ง:
นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
27/07/2554 15:40:31
บันทึกการดำเนินการ:
โปรแกรมสนับสนุนมีปัญหา
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/07/2554 08:45:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th