- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องPrintไม่ดึงกระดาษ และ มีผงหมึกกระจาย
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องPrint ไม่ดึงกระดาษ และ มีผงหมึกกระจาย (เครื่องห้องผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล)
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล(ผอ.กบค.)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9221
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุนันทา วัฒนกุลชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
27/07/2554 08:39:46
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องPrint เสีย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/07/2554 08:44:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th