- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ยังเข้าระบบE-Document ไม่ได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
เข้าระบบ E-Document ไม่ได้
สถานที่:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0552163869ต่อ7113
ผู้แจ้ง:
นางรัศมี บัวแก้วเทศ
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
21/07/2554 13:36:00
บันทึกการดำเนินการ:
set password
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/07/2554 14:57:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th