- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ให้ลงoffice enterprise 2003
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลง office enterprise2003
สถานที่:
งานการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267059
ผู้แจ้ง:
น.ส.สาวิตรี ดีดน้อย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
24/06/2554 13:41:40
บันทึกการดำเนินการ:
ลง office enterprise2003
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/06/2554 17:17:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th