- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ใช้งานโปรแกรมเบิกบำนาญไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์เรียกข้อมูลของโปรแกรมการเบิกเงินบำเหน็จบำนาญไม่ได้ เรียกปรินซ์ไม่ได้ แต่ทดลองใช้โปรแกรมนี้กับเครื่องอื่นแล้วทำได้ น่าจะเกิดจากเครื่อง
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล เครื่องฉันทนา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9217
ผู้แจ้ง:
นางฉันทนา เอี่ยมวชิรากุล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
21/06/2554 11:06:12
บันทึกการดำเนินการ:
โปรแกรมบ้างตัวหายไป ทำการลงใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/06/2554 08:45:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th