- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wifi
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
wi-fi psru แจก ip คนละวงกับ gateway ไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้
สถานที่:
สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0810403883
ผู้แจ้ง:
นายทศพร จันทร์พวง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
20/06/2554 14:30:01
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการตรวจเช็คอินเทอร์เน็ต wifi-psru
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/06/2554 15:49:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th