- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มีสัญญาฯโทรศัพท์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์ห้งพักอาจารย์ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวห้อง ว.202 ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
ว.202
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
085-736-5393
ผู้แจ้ง:
น.ส.กมลรัตน์ บุญอาจ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
16/06/2554 16:08:36
บันทึกการดำเนินการ:
เพิ่มอุปกรณ์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/06/2554 10:58:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th