- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงlinkขั้นตอนลงทะเบียนนักศึกษาทุนกู้ยืม
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ตามที่งานกู้ยืม กองพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์ลงขั้นตอนการยื่นกู้ 2/51 ทางหน้า web มหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของขั้นตอน จึงขอเปลี่ยนแปลง link จากเดิม http://saf.psru.ac.th/2551/StudentLoan/images/news/13-10-2551_14-15-58-5.pdf เปลี่ยนเป็น http://saf.psru.ac.th/2551/StudentLoan/images/news/17-10-2551_10-15-54-5.pdf
สถานที่:
งานทุนกู้ยืม กนศ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267056
ผู้แจ้ง:
น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
18/10/2551 10:32:43
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเสกสรรค์ ศิวิลัย
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/10/2551 09:32:42
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th