- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ
สถานที่:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
ภายใน 9240
ผู้แจ้ง:
นางเพชรน้อย อยู่ดี
ตำแหน่ง:
นักศึกษาภาคพิเศษ
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
14/06/2554 15:48:59
บันทึกการดำเนินการ:
เพิ่มสายแลนห้าเมตร
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/06/2554 15:57:13
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th