- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอเพิ่มสายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เนื่องจากมีการเพิ่มของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปจำนวน 3 อัตรา ทำให้มีปัญหาสายเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงขอให้เจ้าหน้าที่มาทำการเพิ่มให้ด้วยค่ะ
สถานที่:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267077 ภายใน 9240
ผู้แจ้ง:
นางเพชรน้อย อยู่ดี
ตำแหน่ง:
นักศึกษาภาคพิเศษ
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
14/06/2554 11:05:12
บันทึกการดำเนินการ:
เพิ่มสายแลนห้าเมตร
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/06/2554 15:56:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th