- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
หอประชุมไม่สามารถใช้อินเทอร์เนตได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
หอประชุม ชั้น 2 ไม่สามารถใช้อินเทอร์เนตได้
สถานที่:
หอประชุมใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นางสาวกาญจนา สุขป้อม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
12/06/2554 11:58:09
บันทึกการดำเนินการ:
reboot Wifi
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/06/2554 08:40:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th