- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบโทรศัพท์ไม่สามารถโทรออกภายนอกได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
อาคารทีปวิชญ์ไม่สามารถโทรออกเลขหมาย4หลักได้
สถานที่:
อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นางสาวกาญจนา สุขป้อม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
12/06/2554 11:57:02
บันทึกการดำเนินการ:
reboot switch
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/06/2554 08:41:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th