- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์ 1001,1101,1102,1103 อาคาร 1 เบอร์ 1105,1201,1203
สถานที่:
คณะครุศาสตร์ (ส่วนวังจันทน์)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0839529819
ผู้แจ้ง:
นายนรินทร์ อินตาติ๊บ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
08/06/2554 15:44:50
บันทึกการดำเนินการ:
เข้าตรวจเช็คแล้ว อุปกรณ์ต้นทางใช้งานได้ปกติ ปัญหาเนื่องจากสายโทรศัพท์ภายในชำรุดเนื่องจากใช้มาเป็นเวลานาน แจ้งทางคณะให้ดำเนินการแจ้งสำนักงานเปลี่ยนคู่สายใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/08/2554 09:36:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th