- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่สามารถใช้งาน Internet ในการค้นหาข้อมูลใน website ที่จำเป็น เช่น google ได้ แต่สามารถใช้งาน website อื่นๆๆที่ไม่จำเป็นได้ การพัฒนาและUpdate ข้อมูลขึ้น Server ภายในเพื่อทำการปรับปรุง Website และ ระบบ Application ของคณะตัวเองได้ ในการรับงานประกันคุณภาพคณะไม่สามารถดำเนินงานได้ เลย
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0807897776
ผู้แจ้ง:
นายวชิระ ลิ้มศรีประพันธ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
06/06/2554 20:53:33
บันทึกการดำเนินการ:
สามารภใช้งานใด้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/06/2554 10:57:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th