- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สาย
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในหมายเลข 5500 ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัฑณ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0834122124
ผู้แจ้ง:
นายธเนศ ทองทุ่ง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
06/06/2554 13:23:05
บันทึกการดำเนินการ:
เช็คที่ตัวอุปกรณ์ไม่ชำรุดปัญหาเกิดจากคู่สายที่ต่อมาจากอาคารเวียงแก้วชำรุด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/07/2554 08:54:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th