- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้ VoIP โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
และ ไม่สามารถใช้ VoIP ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ บริเวร อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานที่:
บริเวร อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869312223
ผู้แจ้ง:
นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
03/06/2554 21:55:22
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากชั้น 4 ยังไม่ได้มีกา่รติดตั้ง wifi voip ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสำรวจจุดและดำเนินการติดตั้งให้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/06/2554 11:37:15
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th