- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในของห้องพักอาจารย์ชั้น 3 อาคาร 4 ไม่มีสัญญาณจึงทำให้ไม่สามารถโทรเข้าและออกได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในของห้องพักอาจารย์ชั้น 3 อาคารเทคโน 4 ไม่มีสัญญาณจึงทำให้ไม่สามารถโทรเข้าและออกได้
สถานที่:
อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869312223
ผู้แจ้ง:
นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
03/06/2554 21:52:20
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/06/2554 15:23:57
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th