- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ต้องการต่อโทรศัพท์เพิ่มในสำนักงานจำนวน 2 เบอร์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เนื่องจากทางคณะวิทยาศาสตร์ต้องการเพิ่มจำนวนคู่สายเพิ่ม 2 จุด โดยใช้เบอร์เพิ่ม 2 เบอร์ ทั้งนี้ทางคณะอยากให้ทางศูนย์ดำเนินการให้ ว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างในการดำเนินการครั้งนี้ จะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
สถานที่:
ห้องรองคณบดี อาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4300 หรือ 0866650161
ผู้แจ้ง:
นายคงศักดิ์ ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
03/06/2554 21:10:43
บันทึกการดำเนินการ:
แจ้งให้ทราบในการเพิ่มคู่สายนั้นให้ทางคณะแจ้งกับสำนักงานอธิการในส่วนของการติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งให้ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/09/2554 10:13:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th