- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับปริ้นเตอร์ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
แจ้งเจ้าหน้าที่ITมาตรวจสอบหรือลงโปรแกรมให้ใหม่ครับ
สถานที่:
สระว่ายน้ำ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0842280821(โน๊ตครับ)
ผู้แจ้ง:
นายเฉลิมศักดิ์ หาญอยู่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
02/06/2554 13:21:01
บันทึกการดำเนินการ:
ลงโปรแกรมเครื่องปริ้นใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/06/2554 09:11:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th