- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Internet ใช้งานเว็บไซด์ภายนอกไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (อาคาร 3 ชั้น) Internet เข้าใช้งานเว็บไซด์ภายนอกไม่ได้ เ้ข้าได้แต่เฉพาะ .psru.ac.th
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5000
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
27/05/2554 15:55:53
บันทึกการดำเนินการ:
Uninet ขัดข้อง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/05/2554 20:53:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th