- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบแลนเครื่องคอมกับเครื่องถ่ายเอกสารใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ระบบแลนเครื่องคอมกับเครื่องถ่ายเอกสารใช้การไม่ได้ จำนวน 2 เครื่อง
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9221
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุนันทา วัฒนกุลชัย
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
24/05/2554 11:25:33
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้ติดตั้งให้ จึงดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/05/2554 08:47:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th