- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้ค่ะ
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9600
ผู้แจ้ง:
จารุวรรณ ชัญญะพิเชฏฐ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
11/05/2554 14:23:50
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้ทางกองพัฒนานักศึกษาได้ถูกเก็บไปโดยเจ้าหน้าที่ของทางกองพัฒนานักศึกษาเอง ซึ่งแนะนำให้นำอุปกรณ์ดังกล่าวมาติดตั้งก็สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/05/2554 09:20:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th