- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 4215 และ 4216 ไม่มีสัญญาณเสียง และโทรเข้าขออกไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ภายในเบอร์ 4215 และ 4216 ไม่มีสัญญาณเสียง และโทรเข้าขออกไม่ได้ พบปัญหาตั้งแต่เดือนมีนาคม53 ไม่ได้แจ้งช่วงนั้นเพราะคิดว่าเป็นเหมือนกันทั้งมหาลัย วันนี้เช็คแล้วพบว่าตึกทีปวิชญ์และตึกวิทยบริการใช้การได้
สถานที่:
ตึกสารภี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4216
ผู้แจ้ง:
นางสาวยุวดี ตรงต่อกิจ
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
10/05/2554 13:58:25
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/05/2554 16:02:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th