- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
e-document
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เปิดอ่านเอกสารไฟล์pdf ใน e-document ไม่ได้ครับ
สถานที่:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0885133188
ผู้แจ้ง:
นายเตชทัต สุวรรณรงค์
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
03/05/2554 09:25:40
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้เปิด pdf ไม่สมบูรณ์ จึงได้ทำการลงโปรแกรมเพิ่มให้สามารถใช้งานได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/05/2554 09:15:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th