- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ลง website มหาวิทยาลัย
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ขอให้ลงขั้นตอนและกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาเงินกู้ กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2551 โดยไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน (สำหรับนักศึกษาผู้กู้รายเก่า) หน้า website ของมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งนักศึกษาทราบด่วน!! งานทุนกู้ยืม กนศ. http://saf.psru.ac.th/2551/StudentLoan/images/news/13-10-2551_14-15-58-5.pdf
สถานที่:
website PSRU
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267056
ผู้แจ้ง:
น.ส.สิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
13/10/2551 14:17:12
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เสกสรรค์ ศิวิลัย
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/10/2551 09:35:45
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th