- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
รบกวนเอาข้อความขึ้นหน้าเว็บมหาวิทยาัลัย
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเกี่ยวกับประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์สายการศึกษาที่แจ้งไว้เบื้องต้นว่าจะประกาศรายชื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 นั้น ด้วยกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ จึงเลื่อนวันประกาศเป็นวันที่ 28 เมษายน 2554 จึงขอคว่มอนุเคราะห์ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ POP UP ที่หน้าเว็บมหาวิทยาลัย ว่า "ประกาศรายช่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ วันที่ 28 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป" จึงขอความอนุเคราะห์ เอาข้อความขึ้นให้ด้วย จักขอบคุณยิ่งคับผม.... ลูกขวัญ อินทร์คล้าย
สถานที่:
กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9115
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
27/04/2554 09:02:05
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแล้ว โดยทำเป็นแบนเนอร์ เพราะถ้าเป็น pop up เว็บบราวเซอร์อาจบล็อกไม่ให้แสดงได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/05/2554 17:16:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th