- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เวบไซด์กองพัฒนานักศึกษา ใช้งานไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เวบไซด์กองพัฒนานักศึกษา ใช้งานไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
ห้องกิจกรรม
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9603
ผู้แจ้ง:
นางสาวอารีย์ วงเขียว
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
18/04/2554 15:38:11
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
น.ส.กิ่งกาญจน์ พุทธรักขิต
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/05/2554 08:42:30
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th