- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบไฟฟ้า
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ด้วยศูนย์ได้ทำการเดินระบบ internet เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน ที่บ้านพักฝั่งทะเลแก้ว แต่ด้วยจุดที่ติดตั้งตัวจ่ายสัญญาณ ระบบไฟฟ้ายังไม่ได้มาตรฐาน โดยได้ใช้สาย Y โทรศัพท์แทนสายไฟ ในบางส่วน แกรงว่าจะเกิดความเสียหายกับบ้านหลังดังกล่าว จึงขอให้ทางศูนย์ฯ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลดีกับทางมหาวิยาต่อไป
สถานที่:
156/5 บ้านพักฝั่งทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0896444015
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
10/10/2551 19:26:04
บันทึกการดำเนินการ:
กำลังดำเนินการ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/10/2551 21:03:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th