- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อัพเว็บไซต์ไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เว็บไซต์สำนักงานอธิการบดี อัพไม่ได้ ใส่ username password ถูกต้อง แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อไปได้ค่ะ
สถานที่:
สำนักงานสภา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9232
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรรณภัทรา สุดแสง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
05/04/2554 15:52:31
บันทึกการดำเนินการ:
เปลียน password ให้ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/04/2554 15:57:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th