- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
internet ใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
internet โซนบ้านพัก ทะเลแก้ว ไม่สามารถใช้งานได้
สถานที่:
บ้านพักฝั่งทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267080
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
03/03/2554 08:37:45
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากสายสัญญาณที่ตึกคณะเทคโน ขาด ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว และใช้งานได้เป็นปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/03/2554 16:40:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th