- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายในเสีย
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เนื่องจากโทรศัพท์สายในกองพัฒนานักศึกษาเบอร์9603เสียไม่สามารถใช้งานได้จึงขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูให้หน่อยครับ
สถานที่:
กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0897027081
ผู้แจ้ง:
นายพีระพัฒน์ ประภาสโนบล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่:
01/03/2554 08:30:23
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/03/2554 09:07:50
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th