- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ตรวจสอบระบบ internet ในห้องพักอาจารย์ชั้น 2 ควจ.
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ตรวจสอบระบบ internet ในห้องพักอาจารย์ชั้น 2 ควจ. เนื่องจากมีปัญหาการใช้งาน
สถานที่:
ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 ควจ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
086-9256800
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา จำลองราษฎร์
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
16/02/2554 15:32:14
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
พิสุทธิ์ ธิแก้ว ดำเนินการแก้ไข
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/02/2554 15:33:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th