- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ หลังจาก จนท. มาซ่อมแล้ว
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ หลังจาก จนท. มาซ่อมแล้ว เนื่องจากเรียกใช้งานได้เฉพาะเว็บแรกที่กำลังทำงาน พอปิดหน้าเว็บนั้น เรียกเว็บใหม่ก็ใช้งานไม่ได้อีก เป็นเหมือนก่อนซ่อมค่ะ
สถานที่:
ห้องงานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9122
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
09/02/2554 15:02:44
บันทึกการดำเนินการ:
ทำการแก้ไขแล้ว แลนการ์ดค้าง รีบูทเครื่องก็กลับมาใช้งานได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล ดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/02/2554 08:56:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th