- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดใช้งาน Home Page ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ตามที่ หลักสูตร รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์ ฯ (http://moubpa.psru.ac.th) และ งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์(http://eduhuman.psru.ac.th) ได้ ขอพื้นที่ใช้ Home Page ไว้นั้น เนื่องจากมีปัญหาการเข้าใช้งานเวบไซด์ ที่สร้างขึ้นใหม่ ใน มรพส.ไม่ได้ ****แต่สามารถเข้าใช้งานสถานที่อื่นๆ ได้ เช่น ที่บ้าน หรือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต ต่างๆ กลับเข้าใช้บริการได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ชี้แจงเพื่อให้ทราบวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อประสิทธิภาพของการใช้งานเวบไซด์ต่อไป
สถานที่:
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ หลักสูตร รป.บ.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267253
ผู้แจ้ง:
นายอัครพงษ์ เพ็ชรพูล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
09/02/2554 12:14:43
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ดำเนินการแก้ไขในส่วนของ DNS ซึ่งทำให้สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพ้สุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี ดำเนินการแก้ไข
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/02/2554 14:53:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th