- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้าเว็ปไซต์งานตรวจสอบไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เข้าเว็ปไซต์งานตรวจสอบไม่ แต่ไปเข้าเว็ปภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถเข้าดูได้
สถานที่:
อาคารทีปวิชญ์ ห้องงานตรวจสอบภายใน ชั้น 2 โซนห้อง กบค.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9121
ผู้แจ้ง:
น.ส.พจนีย์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
09/02/2554 08:54:36
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจเช็คserver เข้าเว็ปไซต์งานตรวจสอบ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/02/2554 09:10:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th