- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปัญหาการใช้งาน wireless
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถเชื่อมต่อ wireless ได้ Zone กองนโยบายและแผน
สถานที่:
อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9250
ผู้แจ้ง:
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
07/02/2554 13:24:51
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์จ่ายwireless ไฟเสีย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/07/2554 09:01:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th