- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวแสกนไม่อัพเดทข้อมูล และสแกนไวรัสไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
โปรแกรมสแกนไวรัสในเครื่องไม่อัพเดท และสแกนไวรัสไม่ได้ เครื่องรีสตาร์ทเอง
สถานที่:
งานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9123
ผู้แจ้ง:
น.ส.นิตยา แสงสว่าง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
03/02/2554 13:27:41
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/02/2554 09:00:35
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th